Top Left Background Top Right Background
Bottom Right Background
General

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, tuyenbaove.com thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập.

Mục đích của tuyenbaove.com trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập tuyenbaove.com sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, tuyenbaove.com có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

tuyenbaove.com cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên website tuyenbaove.com

tuyenbaove.com chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng hoàn cảnh sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP của người bình luận blog và địa chỉ email được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog nơi nhận xét trái.

Để bảo mật cho bạn, chúng tôi không lưu thẻ tín dụng của bạn trên trang web của chúng tôi.

 

Personal Information

Một số khách truy cập vào tuyenbaove.com chọn tương tác với tuyenbaove.com theo cách yêu cầu tuyenbaove.com thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà tuyenbaove.com tập hợp tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác.

Ví dụ, những người tham gia giao dịch với tuyenbaove.com – bằng cách mua dịch vụ Cài đặt chủ đề của chúng tôi – được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó.

Trong mỗi trường hợp, tuyenbaove.com chỉ thu thập những thông tin như vậy khi cần thiết hoặc phù hợp để hoàn thành mục đích tương tác của khách truy cập với tuyenbaove.com. tuyenbaove.com không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với lời cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Một lần nữa, chúng tôi không lưu trữ thẻ tín dụng của bạn, không bao giờ.

 

Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web của họ.

Khách truy cập không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng (các) trang web của chúng tôi, với nhược điểm là một số khía cạnh của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng.

 

Changes

tuyenbaove.com bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của thỏa thuận này. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Share:
Goto Top

News gần đây

News khác

Gọi: 0777 888 911
Call: 0777 888 911